Over IJsclub Volharding

Overzicht 75 jaar IJsclub “De Volharding’’ Oudeschoot.
De oprichting was op 5 november 1895 in café Albert Otter, nu café van der Meer. Het eerste ledental was 35 en het eerste bestuur werd door de heren Gurbe Zwaagstra en Ale Hoekstra. Daar de IJsclub de eerste veertig jaar niet in het bezit was van een eigen baan, werd er veelal gereden op landijs over de Tjonger op het land van boer Stegenga destijds wonende op de boerderij naast de voormalige boterfabriek. De boerderij is nu het meubelcentrum van, van Ooien. Verder werd er toen gereden op de toen nog aanwezige petgaten en op de Tjonger. Dit leverde nogal wat gevaar op, vooral voor de kinderen.

 

Met het 10 jarig bestaan in 1905 is er een klein feestje gehouden in de zaal van de heer A. Otter. Op deze feestavond is een vaandel aangeboden door Makke Brandenburg. M. Brandenburg woonde in het pand, nu Appelhof aan de Marktweg. Het vaandel is niet lang in het bezit geweest van de club, daar dit is verbrand met de toen aanwezige notulen in 1914 bij de voorzitter Gurbe Zwaagstra.

 

Met het 25 jarig bestaan, welk gevierd is in café Muurling, werd door de scheidende voorzitter Zwaagstra een clubvlag aangeboden, deze vlag is nog in het bezit van de club. Op deze feestavond werd de heer Zwaagstra benoemd tot erelid voor de vele verdiensten aan de club.

 

Het bestuur werd toen als volgt samengesteld:
Voorzitter: W. Vonk
Secretaris: Ale Hoekstra
Penningmeester: P. Sierdsma  (later vervangen door Koop Groen)
Leden:
W. Balstra
van der Zwaag
Donker

 

In 1922 is er een gedeelte van de regelementen van de IJsclub Thialf overgenomen en vastgesteld voor de IJsclub Oudeschoot.

 

In 1924 is op de jaarvergadering besloten om een windmotor aan te schaffen en die te plaatsen op het land van L. Brouwer bij de Tjonger om bij lage waterstanden water op de baan te draaien. Deze windmolen is bij H. Dijkstra in de Joure gekocht voor 450 gulden en opgehaald voor 2,50 gulden door P. Sierdsma. Voor deze aankoop is geld geleend bij de boerenleenbank en verder zijn er renteloze aandelen uitgegeven.

 

In 1926 is er brand geweest bij Koop Groen nu de boerderij van W. Koopmans. Bij deze brand zijn de bescheiden van de penningmeester verbrand met het aanwezige kasgeld, 50 gulden, eveneens zijn toen de uitgegeven renteloze aandelen verbrand. Om uit de schulden te raken, is er een zeer goed geslaagde bazar gehouden. Zo men zegt, in de brand uit de brand.

 

In 1935 is er besloten om zelf een baan aan te leggen en wel op het land van Uilke Jongedijk, nu het terrein van de Friese IJzergieterij. Om op Fries zomerpeil te komen moest er gemiddeld 2 kubieke zand worden afgegraven, er is hier door het toenmalige bestuur enorm veel werk verzet. In die tijd kon men het zand niet kwijt en dat bezorgde het bestuur veel werk, ja veel volharding. Door deze volharding is er toch een eigen baan gekomen en wel “De Volharding’’.

 

Door het aanleggen van betonbuizen door het land van Kerst Holtrop nu Nieuwe Weme werd er een aansluiting gemaakt op een vaart welke in verbinding stond met de Tjonger. Door middel van een schuif kon met nu zelf de waterstand op de baan regelen. Er is toen een ijstent gebouwd en door het plaatsen van palen had de club toen ook verlichting. Voor een dorp als Oudeschoot in die tijd een geweldige accommodatie.

 

Zo kon in 1937 de nieuwe ijsclub ‘’de Volharding’ de baan voor het publiek openstellen. In de bezettingsjaren 1940-1945 is er door de kinderen wel gebruik van de baan gemaakt,maar er is in die tijd verder niet veel te doen geweest. Men moest voor hardrijderij en muziek toestemming van de Duitsers hebben, het bestuur was toen van mening dat het dan beter was om maar niets te doen.

 

Na de oorlog in 1945 is er besloten om het 50 jarig bestaan te herdenken, de gehele vergadering was het er overeen om op 5 november 1945 het feest te houden in het t’Centrum. ’s Middags was er voor de kinderen van de leden een poppenkast van Barend v/d Veen. Opgevoerd werd het sprookje “de kleine negerjonge”. De kinderen hebben hiervan wel genoten. ’s Avonds was het officiële gedeelte in het Centrum.

 

De voorzitter een volle zaal een welkom toeroepen en een bijzonder woord van welkom aan zusterverenigingen uit de Rotstergaast, Mildam en Oranjewoud. Hierna gaf de voorzitter het woord aan meester Hamstra die een kort verslag gaf over het 50 jarig bestaan van de ijsclub en de diverse up en downs de revue liet passeren. Als tweede spreker kwam A. Jongsma naar voren en zei dat er nog een jubilaris in de zaal was, Wietse Vonk deze was 25 jaar voorzitter. Hij bood de voorzitter een hamer aan en sprak de hoop uit dat Vonk deze hamer nog lang in gezondheid mag gebruiken voor de ‘Volharding’.

 

Na dat nog diverse sprekers het woord hebben gevoerd dankt de voorzitter de sprekers en dank die allen die aan dit feest hebben meegewerkt en hoopt nog jaren de ijssport te mogen dienen. Als het gordijn opengaat staan voor het voetlicht twee heren en twee dames opgesteld in Friese klederdracht anno 1895 en aan de andere kant twee heren en twee dames in kleding 1945. Tussen deze groepen in, de clubvlag en op de achtergrond een doek met daarop geschilderd de ysclub ‘de Volharding’ geschilderd door Willem de Jong. Het was een prachtig tableau. Hierna een optreden van het gezelschap Barend v/d Veen, dit optreden van Barend en Matsje viel bij het publiek zeer goed in de smaak, getuige het geweldige applaus. Hierna nog een zangstukje van de dames Hiltje en Boukje Sierdsma hetgeen wel in de smaak viel, daarna bood Jan Jongsma de voorzitter een lamp aan voor de ijstent, namens de medewerkers van het tableau. Hierna sluit de voorzitter de feestavond en dank allen voor de medewerking.

 

In de jaren 1945-1955 zijn er veel hardrijderijen gehouden zowel voor mannen en vrouwen, jongens en meisjes en natuurlijk voor de leden. Estafette rijden, priksleden alles op een mooie beschutte ijsbaan van ons dorp. Deze prachtig gelegen baan tussen hoge boswallen en dus vrij beschut is in 1959 ten offer gevallen aan de industrie.

 

Na 22 jaar gebruik te hebben gemaakt van deze baan kwam de gemeente Heerenveen om de grond, voor de industrie. Weer zat het bestuur in de nesten, maar na veel overleg met het gemeente bestuur werd er door de gemeente een nieuwe baan aangelegd, op het land van Gebr. Oosten gelegen aan de Wolvergasterweg. Deze baan is geopend op vrijdag 16 januari 1959.

 

Het bestuur was vertegenwoordigd door de wethouder R.Deef??? Welke de baan ook geopend heeft. Bij deze opening sprak de heer de Boer over de grote betekenis van een ijsbaan in een dorp, vooral ook voor het veilig rijden van de kinderen. Dit laatste staat bij het bestuur ook steeds voorop. Na een schaar te hebben ontvangen van Gerrie Balstra knipte de Wethouder het lint door en was de baan geopend. Het bestuur dankte de heer de Boer voor de gesproken woorden en hopen tot lengte van dagen van deze baan gebruik te kunnen maken.

 

De eerste rijderij werd een ledenrijderij en de prijs uitdeling bij cafe v/d Meer, waarna men nog een poosje gezellig bij elkaar was. Nu wij in het bezit zijn gekomen van een nieuwe ijsbaan kwam de club weer voor grote kosten te staan, er moest weer een nieuwe bemaling komen er is een dieselmotor gekocht voor 1200 gulden. Verder moest er een motor met sneeuwschuiver komen met daaraan een borstel dus alweer extra kosten. Als het ijs niet sterk genoeg is voor de machine moet de baan met de hand worden schoongemaakt,het bestuur rekkend dan ook op alle leden voor de medewerking, zodat met sneeuwval de kinderen zo gauw mogelijk weer kunnen schaatsen.

 

Daarna gaan er stemmen op om een muziekinstallatie te kopen maar het bestuur ziet erg tegen de kosten op. Er word een commissie gevormd, o.a. de heren Jan Jongsma Henk v/d Meulen,Willem Koopmans,Sjouke Schiere en Meine Siebenga. Deze heren slaagden erin om met een oliebollen actie en een verloting 1200 gulden bijeen te brengen. Het bestuur is deze heren erg dankbaar voor het vele door hun verzette werk. Thijs v/d Molen leverde en installeerde de nieuwe muziek. Na het overhandigen van de muziekinstallatie heeft het bestuur met hun dames en de commissie met de dames nog even gezellig nagepraat.

 

In 1968 stelde het bestuur voor om en kantine annex kleedruimte te bouwen,op de ledenvergadering werden er vrijwillige bouwers gevraagd. Dit moest wel zo wand het bestuur beschikte niet over voldoende financiën. Het timmer en metselwerk is uitgevoerd door de heren Gebr.Hoogendijk en J. Jongsma het grondwerk en andere werken door verschillende leden. Het materiaal is door Aannemer J Jongsma voor de kostprijs geleverd. Van de gemeente kreeg het bestuur een subsidie van 1000 gulden en een renteloos voorschot van 1000 gulden met een looptijd van 10jaar. Het bestuur is alle medewerkers erg dankbaar voor alle hulp.

 

Verder is er besloten om gelijk een aansluiting te maken op het gas zodat alle vertrekken verwarmd kunnen worden,dit is een hele verbetering voor de bestuursleden die er elke avond moeten zitten voor controle enz. Het bestuur is alle medewerkers zeer dankbaar en hopen dat ook de leden nog veel plezier van de verbeteringen zullen hebben. Dat de club nog springlevend is bewijst het aantal leden wel in 1971-410 leden wat betekend dat er met de kinderen inbegrepen plm 850 personen van de baan gebruik kunnen maken.

 

Het 75 jarig jubileum is gevierd bij Oord in Oranjewoud, daar er in Oudeschoot geen zaalruimte is. s’Middags receptie van het bestuur en s’avonds voor de leden een cabaretavond van gezelschap Dijkstra. Deze feestdag van de ijsclub is gehouden op 8 jan 1971. De receptie is door vele vereniging bezocht o.a. het gemeente bestuur was aanwezig in de persoon van de wethouder de heer Hofstra, en ook de sport en recreatie stuurde een afvaardiging,verder waren aanwezig de zusterverenigingen uit Oranjewoud en Mildam, plaatselijk belang Oudeschoot en Nieuweschoot , de drie plaatselijke vrouwenvereniging, de twee zangver: muziekver Advendo, voedbal, middenstand, gymvereniging, de toneelver ,kaartclub en Oranjever. Ons erelid W. Balstra en de dames van oud bestuursleden, Mevr. Brouwer en Mevr. Jongsma waren op de receptie. Al met al een zeer goed geslaagd jubileum feest.

 

Hier nu nog een overzicht van bestuursleden met een lange staat van dienst en verdere bestuursleden, welke mensen zeer veel voor de ijsclub hebben gedaan.

Wietse Balstra – 50 jaar bestuurslid
Sierdsma – 39 jaar
Wietse Vonk – 28 jaar
Gurbe Zwaagstra – 25 jaar
Andries Jongsma – 22 jaar

Jan de Goede – tijd onbekend
Yre Bosma – ***********
Ale Hoekstra – ***********
Klaas v/d Zwaag – ***********
Koop Groen – ***********
Anne Beenen – ***********
Hessel Donker – ***********
Lutzen Brouwer – ***********
Anne Balstra – ***********
Meester Hamstra – ***********

 

Hier dan nog wat namen van bestuursleden met het 75 jarige jubileum.

Voorzitter                Lijkele de Jong – 22 jaar bestuurslid
Secretaris                Eit Gaastra – 30 jaar     ** **
Penningmeester    Sjouke Zandhuis – 31 jaar     ** **
Leden
Romke Nieuwland – 15 jaar     ** **
Gerrit v/d Berg – 12 jaar     ** **
Jan Jongsma – 10 jaar     ** **
Lammert Brouwer – 10 jaar     ** **

 

Opgemaakt 8 jan. 1971
L de Jong, Voorzitter